แสดง Recent Post แต่ละ Category

posted on 21 Sep 2010 16:52 by silentroom in Wordpress

วิธีแสดง Recent Post ของแต่ละ Category

แก้ในไฟล์ sidebar.php
cat = 1 // id ของ category
showposts = 10 // ลิมิตจำนวนหัวข้อ

<ul>
   <?php $recent = new WP_Query("cat=1&showposts=10"); while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
   <li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">
   <?php the_title(); ?>
   </a></li>
   <?php endwhile; ?>
</ul>

 

Comment

Comment:

Tweet

วิธีแสดง Recent Post ของแต่ละ Category--->wow

#2 By Creative Logos Gallery (110.37.48.89) on 2010-10-21 21:18

I reading your blog today It was very interesting and informative.

#1 By Creative Logos Gallery (63.223.80.123) on 2010-10-19 20:28